Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen VOP)

Tyto VOP upravují smluvní vztah mezi objednatelem a zhotovitelem. Zadáním objednávky s nimi objednavatel vyjadřuje souhlas.

Zhotovitel: Marie Váňová

 • IČ 14975416
 • Peštukova 231/8, 162 00 Praha 6,
 • Web: https://www.jazykovakorektorka.cz/, 
 • E-mail: marie@jazykovakorektrorka.cz,
 • Číslo účtu: Fio banka 2001301234/2010
 • Nejsem plátce DPH

Objednavatel: zájemce o úpravu vlastní písemné práce, jehož iniciály jsou uvedeny v objednávce

 • Stránky slouží jako obchodní místo

Objednávka

Podmínky objednávky lze  telefonicky předjednat.  Dokument se odesílá mailem jako příloha.
 • Korektury provádím formou zvýraznění chyb spolu s přímou opravou v druhém dokumentu
 • Objednavatel je povinen poskytovat zhotoviteli při úpravě práce potřebnou součinnost. Zhotovitel není v prodlení se splněním svých povinností, bylo-li zapříčiněno prodlením na straně objednavatele
 • Dokument obsahující obsah proti dobrým mravům bude po dohodě s objednavatelem upraven bez jakéhokoli navýšení ceny se zachováním významu, nebo bude vrácen. Výjimku tvoří korektura uměleckého nebo historického díla.

Dodací a platební podmínky

 • Na základě doručené objednávky zhotovitel vystaví zálohovou fakturu, kterou objednavatel proplatí převodem na číslo účtu 2001301234/2010 vedeného FIO bankou.
 • Zálohová faktura slouží jako doklad o zaplacení zálohy, která tvoří polovinu vypočítané nebo předpokládané ceny z objednané služby.
 • S dodáním hotové práce je Objednavateli odeslána faktura s vyčíslením doplatku a tím i povinnost doplatit zbylou částku.
 • Faktura, která zároveň slouží jako daňový doklad, bude odeslána do 24 hodin po připsání druhé části provedené patby na účet Zhotoviteli e-mailem.
 • Zhotovitel se zavazuje dodat upravenou práci do stanoveného počtu kalendářních dnů dle vybraného termínu dodání a tarifu a to ode dne, ve kterém mu byla na výše uvedeném účtu připsána zálohová platba.
 • Po připsání platby doplatku platby na účet zhotovitele je objednavateli zaslána faktura v částce odpovídající skutečnému počtu normostran.
 • Cena oprav a úprav práce se řídí ceníkem platným v den objednání a nemůže být jakkoli navyšována
 • V případě prodlení objednavatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Reklamační řád

 • Zhotovitel poskytuje v rámci služby záruku na dodanou práci v délce trvání 10 pracovních dnů ode dne odeslání opravené práce, ve které může objednavatel uplatnit úpravy, opravy či připomínky související s charakterem objednané služby dle dodaných požadavků, avšak původní rozsah práce nesmí být překročen těmito úpravami o více než 3 normované strany, jinak se jedná o vícepráce a tyto budou fakturovány navíc za totožných cenových a platebních podmínek
 • Záruka na úpravy a opravy se vztahuje pouze, pokud do odevzdané práce nebylo následně nijak zasahováno a to na vytčené chyby, které v práci zůstaly po jejím vyhotovení a jsou proti pravidlům českého pravopisu a předem dodaných instrukcí. Právo na vrácení poměrné části ceny objednávky lze uplatnit pouze, pokud zhotovitel neopraví vytčené chyby v rozporu s pravidly českého pravopisu
 • Objednavatel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce služeb na opravenou práci, která byla upravena podle písemných instrukcí kupujícího pro jeho osobu nebo firmu
 • Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vzniklých z kupní smlouvy je kompetentní Česká obchodní inspekce, www.coi.cz (Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2)

Ochrana osobních údajů („GDPR”)

Správcem osobních údajů je podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) Marie Váňová (dále jen správce)

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • Plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a kontakt a další důležité informace). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí nezbytně nutných osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji plnit,
 • Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
 • Správce osobní údaje používá pouze pro plnění objednaných služeb on sám a nikdo jiný k nim nemá bez Vaší písemné žádosti přístup.

 

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům má přístup pouze on sám jako poskytovatel služeb.

 

Závěrečná ustanovení

 • Těmito VOP se řídí smluvní vztah mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniklý na základě závazné objednávky
 • Pokud tyto VOP nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012, občanský zákoník
 • Veškeré osobní údaje zpracovávané zhotovitelem o objednavateli jsou pod ochranou zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • Objednavatel nese plnou odpovědnost za obsah dodané práce a přiložených směrnic.
 • Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezasáhne do obsahové části dodané práce, pokud úprava obsahové části není předmětem objednávky nebo písemné dohody. Práva a povinnosti vyplývající ze zákona č.121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve znění pozdějších předpisů, nejsou těmito obchodními podmínkami dotčeny.
 • Zhotovitel nese odpovědnost pouze za odevzdaný opravený text, do kterého již nebylo objednavatelem zasahováno. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za závěrečné hodnocení práce institucí, které je práce odevzdána či předložena k hodnocení. Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za další náklady spojené s úpravou práce po jejím dodání objednavateli.
 • Objednavatel i zhotovitel prohlašují, že na tyto VOP přistoupili na základě svobodného projevu vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Aktualizované VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 23. 5. 2018